Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Nadležnosti Savjeta

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije ima pet članova koji se biraju na period od četiri godine i mogu biti izabrani najviše dva puta. Članove Savjeta bira Skupština Crne Gore na predlog radnog tijela nadležnog za poslove antikorupcije.

Savjet, na osnovu člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG, broj 53/14),


Savjet radi i odlučuje na sjednicama koje se, po pravilu, održavaju dva puta mjesečno. Sjednica Savjeta može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Savjeta, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta. Odluku o izboru i razrješenju direktora Agencije, Savjet donosi većinom od najmanje četiri glasa.

Radom Savjeta koordinira predsjednik, koga između sebe biraju članovi Savjeta, na period od godinu dana. Predsjednik Savjeta: potpisuje odluke Savjeta i druge akte iz nadležnosti Savjeta, stara se o organizaciji rada Savjeta, stara se o izvršavanju odluka Savjeta, priprema i saziva sjednice Savjeta, predlaže dnevni red sjednica u dogovoru sa članovima Savjeta i predsjedava sjednicama, inicira pokretanje postupka za izbor i razrješenje direktora Agencije, stara se o primjeni Poslovnika o radu Savjeta i drugih pravila, inicira održavanje stručnih sastanaka i predsjedava istima, daje izjave sredstvima javnog informisanja o aktivnostima koje se odnose na rad Savjeta, obavlja druge poslove određene zakonom i ovim poslovnikom.

Javnost rada Savjeta ostvaruje se davanjem službenih saopštenja medijima o poslovima iz nadležnosti Savjeta. Sjednicama Savjeta mogu prisustvovati predstavnici medija (novinari, snimatelji i fotoreporteri), po prethodnoj odluci Savjeta, a shodno odredbama zakona. Savjet o svom radu obavještava javnost i putem saopštenja, objavljivanjem odluka na internet stranici ili na drugi način.

 • raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije,
 • bira i razrješava direktora Agencije,
 • donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, na predlog direktora Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji plan rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta;
 • donosi poslovnik o radu Savjeta;
 • daje direktoru Agencije inicijative za unaprjeđenje rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
 • vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.