Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije

Prezentacija Agencije

Nadležnosti Agencije

Agencija:

 • utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za
 • njegovo sprječavanje;
 • kontroliše ograničenja u vršenju javnih funkcija;
 • vrši kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija;
 • vrši provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera;
 • daje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i daje preporuke za sprječavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača;
 • prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vrši procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa ovim zakonom;
 • donosi akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonom;
 • daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;
 • daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;
 • pokreće i sprovodi postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije;
 • sarađuje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije;
 • vodi evidencije i registre u skladu sa ovim zakonom;
 • izdaje prekršajni nalog i pokreće prekršajni i drugi postupak;
 • sprovodi edukativne, istraživačke i ostale preventivne antikorupcijske aktivnosti;
 • ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju u preventivnoj borbi protiv korupcije;
 • vrši i drage poslove propisane zakonom.

Agencija vrši poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaće i međunarodne stručnjake, odnosno institucije, organizacije i ustanove.

O Nama