Agencija za sprječavanje korupcije

O integritetu

Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, organi vlasti su u obavezi da usvoje plan integriteta do 31. marta 2016. godine i dostave ga Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima.

Organi vlasti su dužni da plan integriteta izrade na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i učine ga dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način.

Prilozi Pravila:

Priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine organa vlasti da odredi menadžera integriteta i članove radne grupe. Za menadžera integriteta određuje se neko od već zaposlenih službenika ko raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja organa. Menadžer integriteta je odgovoran starješini organa vlasti za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta. Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu i sprovođenje plana integriteta.

U skladu sa pomenutim Zakonom i Pravilima, organi vlasti su dužni da dostave Agenciji:

  1. rješenje o određivanju menadžera integriteta,
  2. odluku o donošenju plana integriteta i
  3. usvojeni plan integriteta.

Navedena dokumenta je potrebno dostaviti Agenciji u štampanoj formi na adresu Kralja Nikole 27/V u Podgorici i na e-mail adresu integritet@antikorupcija.me.

Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, a organ svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Organi vlasti su u obavezi da Agenciji do 15. aprila tekuće godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu.

Na osnovu planova integriteta i izvještaja, Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti, koji je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.


Integritet