Agencija za sprječavanje korupcije

Q/A

Često postavljana pitanja i njihovi odgovori
1. Ko podnosi izvještaj i o prihodima i imovini?

Izvještaj o prihodima i imovini, shodno Zakonu o sprječavanje korupcije (ZSK), podnosi javni funkcioner kao i državni službenik koji ima propisanu obavezu podnošenja Izvještaja u sledećim organima:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- Uprava carina;

- Poreska uprava;

- Uprava za inspekcijske poslove;

- Uprava policije;

- Građevinski inspektori MORT-a

Osim navedenih, obaveza dostavljanja se odnosi od 2019. godine i na javne izvršitelje i notare.

Javnim funkcionerom, shodno članu 3 ZSK , smatra se izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

2. Kada javni funkcioner podnosi izvještaj o prihodima i imovini?

U skladu sa čl. 23 Zakona o sprječavanju korupcije, javni funkcioner je dužan da podnese izvještaj o prihodima i imovini:

- prilikom stupanja na javnu funkciju u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, podnese Agenciji izvještaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu prema stanju na dan izbora, imenovanja, odnosno postavljenja.

- jednom godišnje, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;

- u slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura,

u roku od 30 dana od dana nastanka promjene;

- na zahtjev Agencije u slučaju pokretanja postupka iz člana 31 st. 1 i 2 ovog zakona (postupak za utvrđivanje povreda odredaba ovog zakona a koje se između ostaloga odnose na izvještaje) u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

U slučaju prestanka javne funkcije, javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese Izvještaj.

Javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese Izvještaj Agenciji, sa stanjem na dan podnošenja Izvještaja.

Prilikom prelaska na drugu javnu funkciju, javni funkcioner je u obavezi da dostavi Agenciji Obavještenje. U ovom slučaju nije potrebno opet dostavljati Izvještaj.

Shodno navedenom, u tabeli ispod, su prikazane vrste izvještaja koje su obveznici dužni da dostave Agenciji.

Tabela izvještaja

3. Na koji način se dostavlja izvještaj?

Javni funkcioner podnosi Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.

Neophodno je dostaviti izvještaj u jednom i drugom obliku, u suprotnom Izvještaj se ne smatra važećim.

Izvještaji dostavljeni putem mailova nisu prihvatljivi.

4. Kako se popunjava Izvještaj?

Korak 1:

Obrazac za popunjavanje dostupan je na sledećem linku: http://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi/

Neophodno je preuzeti Obrazac desnim klikom miša i izabrati opciju Save link as i na taj način sačuvati Obrazac na desktop računara, nakon čega možete pristupiti ispunjavanju Izvještaja.

Napomena: Obavezno je popuniti sva polja označena crvenom bojom.

Korak 2:

Popunjeni Obrazac potrebno je unijeti (upload) u Odjeljku Korisnički servisi/ Pošalji popunjene obrasce na sledećem linku:

http://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi/posalji-popunjene-obrazace/

Korak: 3

Sledeći korak jeste dobijanje jedinstvenog bar koda. Popunjeni Obrazac sa bar kodom biće dostupan u dokumentima Vašeg računara tj. u folderu Downloads sa nazivom Poslat Obrazac za prijavu prihoda i imovine.

Pomenuti Obrazac je potrebno ištampati, ručno potpisati i poslati ili donijeti lično na arhivu Agencije.

5. Sankcije u slučaju kršenja odredbi ZSK u dijelu podnošenja Izvještaja o prihodima i imovini

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 kazniće se za prekršaj javni funkcioner ako:

1) ne prijavi Agenciji tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, odnosno poslova iz člana 9 ovog zakona (vršenje drugih javnih poslova);

2) ne podnese Agenciji izvještaj u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, prema stanju na dan izbora, imenovanja, odnosno postavljenja;

3) ne navede u Izvještaju tačne i potpune podatke;

4) u toku vršenja javne funkcije ne podnese Izvještaj jednom godišnje, do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu, ili ne prijavi promjenu iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene ili na zahtjev Agencije u slučaju pokretanja postupka iz člana 31 st. 1 i 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti (član 23 stav 3);

5) ne obavijesti Agenciju prilikom prelaska na drugu javnu funkciju, kao i u slučaju izbora, imenovanja, odnosno postavljenja na još jednu javnu funkciju, u smislu člana 12 st. 2 i 4 ovog zakona, u roku od 30 dana od nastanka promjene (član 23 stav 6);

6) na zahtjev Agencije ne dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda u roku od 30 dana

Za prekršaj iz stavki 2, 3, 4, 5 i 6 kazniće se i državni službenikkoji ima propisanu obavezu podnošenja Izvještaja u skladu sa posebnim zakonom, novčanom kaznom od 500 do 1000 eura.

Kontakt telefon za sva pitanja i nedoumice u pogledu podnošenja Izvještaja o prihodima i imovini: 020 447-709 ili 020 447-728

Sukob interesa