Agency for Prevention of Corruption

Council of the Agency for Prevention of Corruption

Nadležnosti Savjeta

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije ima pet članova koji se biraju na period od četiri godine i mogu biti izabrani najviše dva puta. Članove Savjeta bira Skupština Crne Gore na predlog radnog tijela nadležnog za poslove antikorupcije.

Savjet, na osnovu člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG, broj 53/14),


Savjet radi i odlučuje na sjednicama koje se, po pravilu, održavaju dva puta mjesečno. Sjednica Savjeta može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Savjeta, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta. Odluku o izboru i razrješenju direktora Agencije, Savjet donosi većinom od najmanje četiri glasa.

Radom Savjeta koordinira predsjednik, koga između sebe biraju članovi Savjeta, na period od godinu dana. Predsjednik Savjeta: potpisuje odluke Savjeta i druge akte iz nadležnosti Savjeta, stara se o organizaciji rada Savjeta, stara se o izvršavanju odluka Savjeta, priprema i saziva sjednice Savjeta, predlaže dnevni red sjednica u dogovoru sa članovima Savjeta i predsjedava sjednicama, inicira pokretanje postupka za izbor i razrješenje direktora Agencije, stara se o primjeni Poslovnika o radu Savjeta i drugih pravila, inicira održavanje stručnih sastanaka i predsjedava istima, daje izjave sredstvima javnog informisanja o aktivnostima koje se odnose na rad Savjeta, obavlja druge poslove određene zakonom i ovim poslovnikom.

Javnost rada Savjeta ostvaruje se davanjem službenih saopštenja medijima o poslovima iz nadležnosti Savjeta. Sjednicama Savjeta mogu prisustvovati predstavnici medija (novinari, snimatelji i fotoreporteri), po prethodnoj odluci Savjeta, a shodno odredbama zakona. Savjet o svom radu obavještava javnost i putem saopštenja, objavljivanjem odluka na internet stranici ili na drugi način.

 • raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije,
 • bira i razrješava direktora Agencije,
 • donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, na predlog direktora Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji plan rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta;
 • donosi poslovnik o radu Savjeta;
 • daje direktoru Agencije inicijative za unaprjeđenje rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
 • vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.


About Us