Agency for Prevention of Corruption

About

Dana 01.01.2016.godine, počela je primjena Zakona o sprječavanju korupcije ( „Sl.list“ br. 53/14 ), koji je glavom III uredio postupak podnošenja prijave zviždača, način rješavanja po istoj kao i postupak po zahtjevu za zaštitu zviždača.

Žviždač može biti svako fizičko i pravno lice, koje podnosi prijavu o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, a to može učiniti pisanim putem, usmeno dati izjavu, elektronskim putem kao i putem pošte. Zviždač može biti anoniman, osim ako izričito zatraži da podaci budu dostupni javnosti, i u tom slučaju sa podacima o zviždaču se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.  ( članovi 44, 45, 47 i 56 Zakona o sprječavanju korupcije )

Ugrožavanje javnog interesa jeste svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna. ( član 44 Zakona o sprječavanju korupcije )

Prijava se može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ( član 45 Zakona o sprječavanju korupcije ) .

Organ vlasti,  privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da imenuje lice  za prijem i postupanje po prijavama zviždača, koje će provjeravati istinitost navoda iz iste i predlagati mjere starješini organa odnosno odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika, te o ishodu preduzetih mjera obavijestiti zviždača u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave ( članovi 48, 49 i 50 Zakona o sprječavanju korupcije ) . 

Prijava se može podnijeti i direktno Agenciji, kao i ukoliko zviždač nije obaviješten ili nije zadovoljan obavještenjem od strane organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika. Nakon provjere navoda iz podnijete prijave, Agencija sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, i daje preporuku ukoliko je došlo do navedenog ugrožavanja. Agencija može pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa i po službenoj dužnosti ( članovi 51, 52 i 54 Zakona o sprječavanju korupcije ) .

U Agenciji je otvorena direktna telefonska linija br: 020/ 447-744.

Zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave, kao i na nagradu ukoliko je doprinio sprječavanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ( članovi 59, 60, 61, 62, 63, 69 i 70 Zakona o sprječavanju korupcije ).


Whistleblowers