Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 68. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

21. mart 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici razmatrao aktivnosti ASK u dosadašnjem toku kampanje za izbore u skupštinama opština Berane i Ulcinj.

Konstatovano je da se aktivnosti sprovode saglasno dinamici i metodologiji Plana kontrole i nadzora za izbornu kampanju.

U dosadašnjem toku kampanje obavljeno je ukupno 8 kontrola na terenu, od kojih se pet odnosilo na organe vlasti, a tri na političke subjekte. Zapisnici sa kontrola su objavljeni na internet stranici Agencije.

Agencija je obezbijedila transparentnost upotrebe javnih resursa kroz objavljivanje i kontrolu oko 2.000 dokumenata.

U periodu kontrole, Agenciji je dostavljeno je 490 odluka kojima su opredijeljena i plaćena sredstva sa tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 560.057,36€ i sve su objavljene na internet stranici Agencije.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u periodu kontrole, na osnovu 465 odluka, iz budžetske rezerve isplatilo je iznos od 495.710€, Opština Berane na osnovu 25 odluka 64.347,36€, dok Opština Ulcinj nije imala potrošnju sa tekuće budžetske rezerve.

Upućeno je 97 upozorenja, a pokrenuta 104 postupka za utvrđivanje činjenica i praćenja poštovanja propisanih zabrana. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, pokrenuto je 13 prekršajnih postupaka. Od početka kampanje, nije bilo dostavljenih prigovora.

Posebna pažnja je posvećena edukativnosm aktivnostima, gdje su u dosadašnjem periodu sprovedene četiri obuke za organe vlasti na lokalnom nivou, a u planu su još dvije.

Takođe, Savjet ASK se upoznao sa Planom kontrole i nadzora za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat. Plan sadrži aktivnosti koje se odnose na redovne, proaktivne provjere poštovanja obaveza, zabrana i ograničenja, kao i pregled organa vlasti i političkih subjekata čiji rad će biti predmet kontrole.

Posebna pažnja biće posvećena zapošljavanjima i angažovanju lica u kampanji, ograničenju potrošnje budžetskih sredstava, postupanju po prigovorima i praćenju i kontroli aktivnosti političkih subjekata.

U okviru tekućih pitanja, Savjet je konstatovao da se podaci koje prikuplja, obrađuje i objavljuje Agencija često koriste od strane trećih lica, bez navođenja izvora, i s tim u vezi, zatražio od direktorice da ispita zakonsku mogućnost zaštite zakonskih prava i rezultata rada Agencije.

Takođe, kada su u pitanju nevladine organizacije koje sarađuju sa Agencijom, a u čijim analizama i publikacijama su primijećene ocjene o radu Agencije koje su zasnovane na netačnim i nepotpunim podacima Savjet je zatražio od direktorice da pravovremeno organizuje sastanke sa predstavicima tih organzacija, u cilju neposrednog predstavljanja tačnih i preciznih informacija, te objektivnog i na činjenicama zasnovanog izvještavanja o radu Agencije.

Novosti