Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije održali obuku na temu integriteta u javnoj upravi

28. mart 2019.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije Gordana Đurašković i Marko Škerović učestvovali su kao predavači na obuci „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“, u organizaciji Uprave za kadrove.

Glavni cilj obuke, prvenstveno namijenjene menadžerima integriteta i članovima radnih grupa za izradu plana integriteta, bio je približiti polaznicima svrhu, odnosno značaj izrade i sprovođenja planova integriteta. kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma.

Polaznicima su prezentovani najznačajniji radni procesi koje treba analizirati u okviru opštih i posebnih oblasti rizika kao i rezultati procjene efikasnosti i efektivnosti planova integriteta nakon prvog dvogodišnjeg ciklusa sprovođenja plana integriteta. Takođe, prezentovana su i praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika i blagovremeno djelovanje na njih, kao i uloga menadžera integriteta u praćenju sprovođenja mjera iz planova integriteta.

Službenici Agencije predstavili su učesnicima web aplikaciju za planove integriteta, sa akcentom na podnošenje izvještaja o sprovođenju plana integriteta posredstvom aplikacije. Prikazane su glavne funkcionalnosti aplikacije, kao i najčešće nedoumice na koje su korisnici aplikacije nailazili u prethodnom periodu. Tokom obuke polaznicima je podijeljen novi informativno-edukativni materijal Priručnik za menadžere integriteta, koji je Agencija realizovala u okviru IPA tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“.

Na kraju obuke, date su preporuke za unapređenje planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju, kao i preporuke za efikasnije upravljanje rizicima u institicuiji.

Novosti