Agencija za sprječavanje korupcije

Izlaganje direktora ASK povodom završetka IPA tvining projekta “Podrška implementaciji mjera integriteta“

Međunarodna saradnja i stalno jačanje kapaciteta Agencije među ključnim prioritetima ovog organa
14. mart 2019.

Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je i čast biti ovdje sa vama, na obilježavanju završetka ovog značajnog projekta za Agenciju za sprječavanje korupcije, kao i za druge institucije u Crnoj Gori sa kojima Agencija sarađuje na prevenciji korupcije. Ovaj veoma važan projekat je, između ostalog, pružio veliku podršku unaprjeđenju primjene mjera integriteta u institucijama javnog sektora, sistema za prijave i zaštitu zviždača kao i regulative kojom se uređuje djelatnost lobiranja.

Posebno ističem da su međunarodna saradnja i stalno jačanje kapaciteta Agencije uz veliku transparentnost rada, među ključnim prioritetima ovog organa.

U nastojanju da uspješno sprovede svoj mandat i ispuni očekivanja domaće javnosti i međunarodnih partnera, Agencija je svoje aktivnosti fokusirala na obezbjeđivanje uslova i jačanje kapaciteta za efikasnu implementaciju propisanih nadležnosti.

Među dobrim primjerima međunarodne podrške Agenciji, upravo je i IPA tvining projekat “Podrška implementaciji mjera integriteta”, koji je finansirala Evropska Unija, a koji je Agencija realizovala od aprila 2017. godine, u saradnji sa tvining partnerom Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije.

Izražavam zadovoljstvo što mogu da kažem da je ovaj IPA projekat omogućio razmjenu iskustava između italijanske i crnogorske Agencije i ujedno pomogao Agenciji da u proteklom periodu postigne konkretne i mjerljive rezultate po svim oblastima rada koje su bile obuhvaćene ciljevima i mjerama ovog projekta.

Sve projektne aktivnosti su u potpunosti realizovane, a tvining partneri iz crnogorske i italijanske Agencije su uspjeli da u implementaciju projektnih aktivnosti uključe veliki broj crnogorskih institucija, posebno onih sa kojima Agencija blisko sarađuje na sprovođenju svojih nadležnosti. U vezi sa tim, želim da izrazim zahvalnost tvining partnerima i crnogorskim institucijama na državnom i lokalnom nivou na dobroj saradnji i uspješnoj realizaciji projekta.

Kroz ovaj projekat, ojačana je koordinatorska i nadzorna uloga Agencije za efikasnije sprovođenje planova integriteta u crnogorskim institucijama, koje su imale zakonsku obavezu usvajanja planova integriteta, imenovanja menadžera integriteta i donošenja izvještaja o sprovođenju planova integriteta.

Posebno ukazujem na izuzetno visok procenat ispunjavanja navedenih obaveza, a kao potvrdu toga navodim podatak da je oko 98% organa vlasti imenovalo menadžera integriteta i donijelo plan integriteta.

Nadalje, u okviru projekta, analizirana je zakonska regulativa i njena primjena u četiri oblasti od posebnog rizika od korupcije, kao što su javne nabavke, privatizacija, zdravstvo i prosveta, što će doprinijeti otklanjanju rizika od korupcije u institucionalnom i zakonskom okviru i dodatnom jačanju integriteta u tim oblastima.

Osnaženi su i kapaciteti Agencije za primjenu zakonskih odredbi koje se odnose na postupanje po prijavama i zaštiti zviždača. Na osnovu analiziranih zakonskih odredbi i njihove tekuće primjene, date su preporuke za unapređenje, koje će poslužiti u formulaciji predloga za izmjene i dopune Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu prijava i zaštite zviždača. Kroz projekat je započela i snažnija promocija instituta i zaštite zviždača u privatnom sektoru.

Kada je u pitanju lobiranje, akcenat je stavljen na podizanju svijesti opšte i zainteresovane javnosti o djelatnosti lobiranja, a sagledana je i zakonska regulativa, sve u cilju obezbjeđivanja njene snažnije primjene. I na ovom planu je evidentan napredak u odnosu na prethodni period, pa je do danas u registar lobista Agencije upisano šest lobista i jedno pravno lice.

Ovo su tek neki od rezultata Agencije tokom realizacije ovog projekta, a vjerujem da će se puni efekti projektnih aktivnosti tek značajno osjetiti u našem budućem radu.

Konačno, želim da poručim da je Agencija, od svog osnivanja do danas, dala veliki doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije, i neselektivnom i dosljednom primjenom zakona iz svoje nadležnosti doprinijela jačanju transparentnosti rada javnog sektora.

Podsjećam da je na osnovu odluka i mišljenja Agencije u odnosu na javne fukcionere 226 javnih funkcionera različitih kategorija podnijelo ostavke ili razriješeno od strane organa vlasti. Takođe, zbog kršenja antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti, Agencija je pokrenula 1.655 prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi su izrekli novčane kazne u iznosu od 354.000€ .

Agencija je evidentirala i veliko povećanje broja prijava zviždača u 2018. u odnosu na prethodni period, što govori o povjerenju građana u rad ovog organa. To povjerenje potvrđuju i rezultati poslednjeg godišnjeg istraživanja javnog mnjenja koje je Agencija objavila u decembru 2018. godine, a koje je za potrebe ove institucije sprovela agencija DAMAR PLUS.

Prema rezultatima istraživanja ukupno 66,4% građana procjenjuje da je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, dok povjerenje u rad Agencije u borbi protiv korupcije i u ovom, kao i prethodnim godišnjim istraživanjima ima više od 60% ispitanika. Agencija je i u ovom, kao i u prethodnim istraživanjima na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

Na kraju, još jednom želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog uspješnog projekta, predstavnicima Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije i delegacije Evropske Unije, kao i našim službenicima koji su učestvovali u svim fazama projekta, a posebno uvaženoj g-đi Sonji Lestvik stalnoj tvining savjetnici, sa kojom smo imali uspješnu saradnju tokom cijelog trajanja projekta.

Agencija će nastaviti da intenzivno sprovodi međunarodnu saradnju kao i do sada, i biće pouzdan partner svim domaćim i međunarodnim subjektima na planu prevencije korupcije, što je zajednički cilj na putu Crne Gore u evropskim integracijama i ostaće posvećena unapređenju naše prakse u skladu sa najboljim iskustvima i standardima Evropske unije.

Novosti