Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 90. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

31. mart 2023.

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je usvojio Plan rada Agencije za 2023. godinu.

Konstatovano je da su sprovedene brojne aktivnosti i veliki broj kontrola u kampanji za izbor predsjednika Crne Gore, saglasno Planu kontrole i nadzora, te da je obezbijeđena transparentnost upotrebe javnih sredstava i finansiranja političkih subjekata u toku izborne kampanje.

Svi ugovori, izvještaji i dokumentacija koja je dostavljena od organa vlasti je pregledana, kontrolisana i objavljena na internet stranici Agencije.

U dosadašnjem toku kampanje sprovedeno je 18 kontrola organa vlasti i političkih subjekata, dok je u toku kontrola mjesečne potrošnje za februar, provjera dostavljanja dokumentacije o zapošljavanju, kao i kontrola propisanih ograničenja otpisa duga i upotrebe mehanizacije. Pokrenuta su 182 postupka ili kontrole po službenoj dužnosti, odnosno 71 po osnovu dostavljenih prigovora.

Kada su u pitanju politički subjekti, obezbijeđena je maksimalna transparentost finansiranja kampanje. Naime, objavljeni su svi izvještaji, kao i većina ugovora faktura političkih subjekata u kampanji.

Pojašnjeno je da se suštinska kontrola aktivnosti, odnosno troškova političkih subjekata vrši na način što se prate njihove aktivnosti od početka kampanje kroz pribavljanje dokumentaciju koja se odnosi na iste, zatim kroz konrtolu datih uslova, eventualnih popusta i dr.

Takođe, jedan dio pružalaca usluga je dostavio cjenovnike i redovno dostavlja dokumentaciju, dok je Agencija od njih 42 tražila dokumentaciju o pruženim uslugama političkim subjektima u kampanji.

Savjet ASK

Ukupno je zabilježeno 166 aktivnosti od strane 83 pružalaca usluga. Vrijednost utrošenih sredstava po osnovu zabilježenih aktivnosti kod svih subjekata iznosi ukupno 951.367€.

U okviru druge tačke dnevnog reda, razmatran je Plan kontrole i nadzora za predstojeće parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna.

Predviđeno je da se rasporedi ukupno 3,2 miliona € za potrebe kampanje.

Agencija planira najmanje 10 kontrola na terenu organa vlasti i svih političkih subjekata.

Glavni prioriteti Agencije u tom procesu se odnose na:

- Transparentnu upotrebu javnih resursa i prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji;

- Kontrolu i objavljivanje svih odluka o raspodjeli sredstava iz budžetske rezerve;

- Pravilan obračun i izvještavanje o nenovčanim prilozima;

- Praćenje, evidentiranje i analiza aktivnosti i kontrola izvještaja političkih subjekata u kampanji, a posebno tačnosti i potpunosti;

- Postupanje po svim prigovorima zbog sumnji u kršenje Zakona;

Savjet ASK će nastaviti sa praćenjem svih aktivnosti koje Agencija sprovodi u toku aktuelne izborne kampanje.

Predsjednički izbori 2023