Agencija za sprječavanje korupcije

Rokovi za podnošenje izvještaja o medijskom oglašavanju i privremenog izvještaja o troškovima kampanje

Izvještaji o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji se dostavljaju 5. juna, a privremeni izvještaji o troškovima kampanje 6. juna.
2. jun 2023.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava političke subjekte koji učestvuju na parlamentarnim izborima 11. juna 2023. godine da su, na osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da u ponedjeljak, 5. juna, podnesu Izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji.

Zakonski rok za dostavljanje Privremenog izvještaja o troškovima kampanje je pet dana prije održavanja izbora, odnosno u utorak, 6. juna.

Izvještaji se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila Agencija, i objavljuju se na internet stranici institucije.

Obrasci se mogu preuzeti u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije.

Zakonski obveznici su dužni da popunjene obrasce izvještaja dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca i dobijanje bar koda”. Nakon što informacioni sistem korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Dostavljanjem izvještaja se daje doprinos transparentnosti prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji, kao i integritetu izbornog procesa.

Nedostavljanje izvještaja i prateće dokumentacije, u rokovima i na način koji je propisala Agencija, povlači prekršajnu odgovornost političkog subjekta i odgovornog lica, u skladu sa odredbama Zakona.

Novosti