Agencija za sprječavanje korupcije

Objašnjenje ASK o ograničenjima zapošljavanja u izbornoj kampanji

Agencija podsjeća da se propisana ograničenja i obaveze dostavljanja odluka o zapošljavanju i angažovanju lica zaključenih u toku izborne kampanje ne odnose na privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave.
27. april 2023.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje zabrane, ograničenja i obaveze izvještavanja u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

Članom 44 Zakona propisano je ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, sa izuzetkom da je to moguće isključivo radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog tijela ovih subjekata i samo ukoliko je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Sve odluke o zapošljavanju i angažovanju lica zaključene u toku trajanja izborne kampanje, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju se Agenciji za sprječavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Pregled zapošljavanja u toku kampanje za parlamentarne izbore raspisane za 11. jun 2023. godine dostupan je na internet stranici Agencije, na linku https://www.antikorupcija.me/me/analitika/jres/zaposljavanje/.

Članom 44 Zakona nije propisana zabrana zapošljavanja za popunu slobodnih radnih mjesta predviđenih važećim pravilnikom o sistematizaciji, kako na određeno, tako i neodređeno vrijeme.

Agencija podsjeća da se propisana ograničenja i obaveze dostavljanja odluka o zapošljavanju i angažovanju lica zaključenih u toku izborne kampanje ne odnose na privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave.

Za sve dodatne informacije obveznici Zakona mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Agencija ohrabruje građane da joj se obrate u slučaju uočenih nepravilnosti i mogućih zloupotreba javnih resursa u izbornoj kampanji.

Novosti