Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje političkim subjektima koji su učestvovali na lokalnim izborima u Tuzima o roku za dostavljanje izvještaja o izbornoj kampanji

29. mart 2023.

Na osnovu člana 50 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekti koji su učestvovali na izborima za odbornike u Opštini Tuzi, održanim 5. marta 2023. godine, dužni su da u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno, do 4. aprila, sačine izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i dostave ga Agenciji za sprječavanje korupcije. Uz izvještaj se dostavljaju izvodi sa računa otvorenog za finansiranje izborne kampanje i dokumentacija (ugovore, fakture, odluke i dr.) koja prati iskazana prikupljena i utrošena sredstva.

U toku kampanje za izbore održane 5. marta, Agencija je kontinuirano bilježila aktivnosti svih političkih subjekata i kontrolisala ugovore i prateću dokumentaciju koju je pribavila od pružalaca usluga.

Na osnovu prikupljenih podataka o tim aktivnostima, u skladu sa metodologijom kontrole finansiranja političkih subjekata, Agencija će sprovesti suštinsku i dubinsku kontrolu potpunosti i tačnosti dostavljenih izvještaja i o rezultatima sprovedene kontrole, u skladu sa zakonom, obavijestiti javnost.

Izvještaji će u propisanom roku od sedam dana po prijemu biti objavljeni na internet stranici institucije.

Nakon izvršene kontrole izvještaja, Agencija će obavijestiti nadležne organe lokalne samouprave da isplate preostalih 80% budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata.

Novosti