Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 86. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. januar 2023.

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije razmatrao je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana ASK 2022-2024. godine.

Konstatovano je da je Agencija tokom prve godine implementacije Strateškog plana efikasno sprovodila utvrđene mjere i pratila dinamiku definisanu Akcionim planom, te da je najveći dio aktivnosti realizovan.

Od ukupno 77 aktivnosti predviđenih Planom, realizovano je ili se realizuje u kontinuitetu 58 aktivnosti ili 75%. Djelimično je realizovano 11, odnosno 14% aktivnosti (čija je realizacija otpočela tokom 2022. godine), dok za 8 mjera nije dospio rok za realizaciju.

Razmatrajući Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi, konstatovano je da Agencija redovno sprovodi sve aktivnosti u pogledu kontrole i nadzora, kao i da je obezbijeđena puna transparentnost u pogledu poštovanja obaveza, zabrana i ograničenja u toku kampanje.

Ukupan broj obveznika sprovođenja Zakona na teritoriji opštine Tuzi je 21, dok je limit troškova izborne kampanje utvrđen u iznosu od 10,255.90€.

U dosadašnja dva izvještajna perioda, pružaoci usluga medjskog oglašavanja su dostavili ukupno 17 cjenovnika, od kojih su dva dostavljena van roka.

Kada su u pitanju zapošljavanja, Agnciji su dostavljena 72 ugovora (21 na neodređeno, 38 na određeno, 2 ugovora o djelu i 11 ugovora o stručnom osposobljavanju).

Do sada nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći iz tekuće budžetske rezerve, kao ni od strane Centra za socijalni rad ili Opštine Tuzi.

U dosadašnjem toku kampanje nije bilo podnijetih prigovora.

Planom kontrole i nadzora je predviđena i terenska kontrola i to opštine, jednog privrednog društva i jedne obrazovne ustanove.

Planirana je i kontrola političkih subjekata kojima je potvrđena izborna lista, kada će biti izvršen neposredan uvid u dokumentaciju i prikupljeni svi podaci o njihovim aktivnostima u kampanji.

Novosti