Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje o obavezama političkih subjekata koji su učestvovali na lokalnim izborima 23. oktobra

18. novembar 2022.

Na osnovu člana 50 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekti koji su učestvovali na izborima za odbornike u 14 lokalnih samouprava, održanim 23. oktobra, dužni su da u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno, do 22. novembra, sačine izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i dostave ga Agenciji za sprječavanje korupcije. Uz izvještaj se dostavljaju izvodi sa računa otvorenog za finansiranje izborne kampanje i dokumentacija (ugovore, fakture, odluke i dr.) koja prati iskazana prikupljena i utrošena sredstva.

U toku kampanje za izbore održane 23. oktobra, Agencija je kontinuirano bilježila aktivnosti svih političkih subjekata i kontrolisala ugovore i prateću dokumentaciju koje je pribavila od pružalaca usluga.

Na osnovu prikupljenih podataka o tim aktivnostima, u skladu sa metodologijom kontrole finansiranja političkih subjekata, Agencija će sprovesti suštinsku i dubinsku kontrolu potpunosti i tačnosti dostavljenih izvještaja i o rezultatima sprovedene kontrole, u skladu sa zakonom, obavijestiti javnost.

Izvještaji će u propisanom roku od sedam dana po prijemu biti objavljeni na internet stranici ove institucije.

Nakon izvršene kontrole izvještaja, Agencija će obavijestiti nadležne organe lokalnih samouprava da isplate preostalih 80% budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata.

Novosti