Agencija za sprječavanje korupcije

ASK je doprinijela transparentnosti izbornog procesa

Intervju sa Dušanom Drakićem, načelnikom Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja
21. oktobar 2022.

Šta se sve podrazumijeva pod kontrolom i nadzorom izborne kampanje od strane Agencije za sprječavanje korupcije?

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu i nadzor nad izbornom kampanjom na planiran i sistematičan način. U roku od deset dana od dana raspisivanja izbora Agencija donosi Plan kontrole i nadzora, kojim su definisane aktivnosti koje će ova institucija sprovoditi prema političkim subjektima, organima vlasti i drugim zakonskim obveznicima, u cilju efikasne i pune primjene nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Plan sadrži i procjenu rizika i aktivnosti koje obuhvataju redovne, proaktivne provjere poštovanja zakona od strane obveznika, a njime se utvrđuju organi vlasti i politički subjekti u kojima će se vršiti kontrola sprovođenja pravila i poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom.

Sve informacije, podaci, izvještaji i zapisnici se redovno objavljuju na internet stranici Agencije i čine se dostupnim javnosti.

Posebno je važno napomenuti da Agencija, u skladu sa usvojenom Metodologijom, vrši suštinsku kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u kampanji, na način što redovno prikuplja podatke o aktivnostima svih političkih subjekata, uključujući i dokumentaciju, fakture i ugovore od strane pružalaca usluga koji prate te aktivnosti. Na kraju se kontroliše potpunost i tačnost dostavljenih Izvještaja političkih subjekata o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju

Na koji način Agencija daje doprinos transparentnosti izbornog procesa?

Svrha djelotvorne primjene Plana kontrole i nadzora i proaktivnog pristupa Agenciji je jačanje integriteta i kredibiliteta kampanje, kao i povjerenja građana u izborni proces.

Puna transparentnost upotrebe javnih resursa je obezbijeđena kroz dostupnost svih relevantnih podataka, odnosno obezbjeđivanja dostupnosti svih izdatih putnih naloga, zapošljavaja i angažovanja lica i ukupne potrošnje budžetskih jedinica na državnom i lokalnom nivou u skladu sa Zakonom. Bitno je istaći novu analitiku koja je dostupna na internet stanici Agencije, a koja omogućava pretragu informacija o zapošljavanju i angažovanju lica u kampanji.

Pored toga, na našoj internet stranici su dostupni i podaci o prikupljenim i utrošenim sredstvima političkih subjekata u toku izborne kampanje, pružaocima usluga i kontrolama koje Agencija. U cilju bolje preglednosti, razvijeni su posebni alati pretrage podataka o prihodima iz privatnih i javnih izvora, političkim subjektima i podnijetim izvještajima. Agencija doprinosi transparentnosti i obezbjeđivanjem dostupnosti svih podataka do kojih dođe prateći i kontrolišući aktivnosti političkih subjekata u kampanji. U vezi sa tim, razvijena je interaktivna mapa gdje će prije kraja izborne kampanje biti dostupna lokacija, slike i osnovne informacije o bilbordima i reklamnim panoima na teritoriji Crne Gore na kojima se oglašavaju politički subjekti.

Koji su rezultati Agencije u kontroli i nadzoru izborne kampanje za lokalne izbore koji će biti održani 23. oktobra?

U prvom redu, obezbijeđena transparentnost i dostupnost svih podataka i izvještaja o upotrebi javnih resursa organa vlasti i prikupljenim i utrošenim sredstvima političkih subjekata u kampanji.

Zbog uočenih nepravilnosti u izvještajima organa vlasti upućeno je 882 upozorenja, nakon čega su otklonjene sve nepravilnosti ili je dopunjena dokumentacija, dok je iz razloga utvrđenih nepravilnosti i kršenja zakona pokrenuto 106 prekršajnih postupaka protiv odgovornih lica u organima vlasti. Izvršena je kontrola na terenu ukupno 12 organa vlasti, dok je u toku kontrola propisanog limita mjesečne potrošnje za septembar, kao i kontrola dostavljanja ugovora o zapošljavanju i angažovanju lica u kampanji.

Kad je u pitanju tekuća izborna kampanja, u njoj ukupno učestvuje 100 političkih subjekata. Izvršena je kontrola na terenu 38 od planiranih 52 subjekta. Zbirno je, do sada, dostavljeno 217 izvještaja u kampanji i kontrolisano ukupno 67 aktivnosti političkih subjekata u visini od 57.476€.

Koji su izazovi sa kojima se Agencija suočava u tekućoj kampanji?

Agencija je više puta navodila potrebu izmjene propisa u ovoj oblasti, i neusklađenosti Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o izboru odbornika i poslanika. U tu svrhu su rađene analize i davane preporuke za dalje unaprijeđenje. Nedefinisan status koalicija i grupa birača u kampanji, odnosno nepostojanje prekršajne odgovornosti, promjene u definisanim limitima troškova za subjekte zbog izmjena budžeta i samim tim izmjene iznosa opredijeljenih sredstava za finansiranje kampanje, definisan period trajanja izborne kampanje, učešće trećih lica u kampanji i nedostatak propisanih srazmjernih i odvraćajućih sankcija ne doprinose jačanju povjerenja u izborni sistem i u određenoj mjeri onemogućavaju punu primjenu zakona i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja koju vršimo.

Kao potvrdu nedostatnog pravnog okvira neophodno je podvući da, i pored činjenice što Agencija, u skladu sa usvojenim metodologijama i planovima, izvrši kontrolu finansiranja političkih subjekata, nije moguće pokrenuti prekršajni postupak protiv koalicija ili grupa birača u slučajevima utvrđenih kršenja zakona. Uz to, nije propisana sankcija, odnosno prekršajna odgovornost, ukoliko se dostave netačni i nepotpuni podaci u završnim izvještajima političkih subjekata o prikupljenim i utrošenim sredstvima u kampanji.

U dijelu medija, tematizovano je pitanje zapošljavanja u toku izborne kampanje.

Članom 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano je ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme, odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u organima vlasti, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. Izuzetak je da je to moguće isključivo radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog tijela ovih subjekata i samo ukoliko je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Potrebno je naglasiti da članom 44 Zakona nije propisana zabrana zapošljavanja za popunu slobodnih radnih mjesta predviđenih važećim pravilnikom o sistematizaciji, kako na određeno, tako i na neodređeno vrijeme.

Podsjetio bih da se propisana ograničenja i obaveze dostavljanja odluka o zapošljavanju i angažovanju lica zaključenih u toku izborne kampanje ne odnose na privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave.

Problematizovana je i tema medijskog oglašavanja kampanje na medijima koji su registrovani u drugim državama, preciznije, na TV Pink M. Kakav je stav Agencije?

Vršeći kontrolu i nadzor kampanje za parlamentarne izbore održane u avgustu 2020. godine, Agencija se izjasnila o tom pitanju. „Pink Media M“ nije prepoznat kao subjekt koji pruža usluge medijskog oglašavanja kampanje. Naša institucija se 14. avgusta 2020. obratila Agenciji za elektronske medije, koja se sedam dana kasnije izjasnila da nije izdala odobrenje za emitovanje bilo televizijskog, bilo radijskog programa privrednom društvu „Pink media M“, i da ovo privredno društvo nema status emitera u smislu Zakona o elektronskim medijima.

Stav Agencije za sprječavanje korupcije je da je riječ o još jednoj pravnoj praznini, koja mora da bude uzeta u obzir prilikom reforme izbornog zakonodavstva.

Novosti