Agencija za sprječavanje korupcije

Poruka iz Brisela: Intenzivirati napore ka implementaciiji Direktive EU o zaštiti zviždača

Pomoćnik direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Boris Vukašinović i načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić učestvovali su na sastanku ekspertske grupe Evropske komisije o transponovanju Direktive EU o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 2019/1937 (Direktiva EU o zaštiti zviždača), održanom 3. oktobra u Briselu.
4. oktobar 2023.

Predstavnici država članica i kandidata za članstvo podijelili su najnovije informacije o stanju transpozicije i implementacije Direktive u svojim zemljama, kao i iskustva u pogledu internih kanala prijavljivanja, smjernica i programa obuka koji su razvijeni na nacionalnom nivou.

Predočivši društveno-politički kontekst u Crnoj Gori, koji je uslijedio kao ishod raspuštanja Skupštine i, posljedično, zatišja u pogledu zakonodavne aktivnosti u državi, Vukašinović je naglasio intenzivne aktivnosti Agencije na planu usklađivanja nacionalnog pravnog okvira sa Direktivom EU o zaštiti zviždača.

Kako je pojasnio, kao ishod sveobuhvatne analize Zakona o sprječavanju korupcije (ZSK), koju je Agencija izvršila u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i u saradnji sa Savjetom Evrope, dato je 30 preporuka sa ciljem poboljšanja usklađenosti sa Preporukom 7 koju je 2014. godine usvojio Komitet ministara Savjeta Evrope, kao i sa Direktivom EU o zaštiti zviždača iz 2019. godine.

„Ova analiza je više nego čvrsta osnova za izradu novog zakona o sprječavanju korupcije i, nadamo se, novog zakona o zaštiti zviždača, što je jedna od ključnih preporuka eksperta Savjeta Evrope“, kazao je Vukašinović.

Evropska komisija je pozdravila dostavljanje statističkih podataka o prijavama zviždača za 2022. od strane zemalja članica i kandidata za člasntvo.

Tokom događaja, svoje aktivnosti je predstavila i Mreža evropskih tijela za intergritet i zviždače (NEIWA), čiji je Crna Gora, posredstvom Agencije kao nacionalnog koordinatora, punopravni član od marta ove godine.

Direktiva EU o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 2019/1937 stupila je na snagu 16. decembra 2019. godine. Njome se utvrđuje sveobuhvatan pravni okvir za zaštitu zviždača radi očuvanja javnog interesa na evropskoj ravni, uspostavljaju lako dostupni kanali za podnošenje prijava, naglašavaju obaveze zaštite identiteta i zabrane nanošenja štete zviždaču i utvrđuju ciljane mjere zaštite.

Arhiva novosti