Agencija za sprječavanje korupcije

Rukovodstvo ASK na plenarnom sastanku ACN-a

6. oktobar 2023.

Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i pomoćnica direktorice Nina Paović učestvovale su na plenarnom sastanku Antikorupcijske mreže za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ACN), koja djeluje u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), održanom od 3. do 5. oktobra u Parizu.

Plenarna sesija obuhvatila je 22. monitoring sastanak i 28. sastanak Upravne grupe ACN OECD.

Monitoring sastanak obilježio je 20. godišnjicu Istanbulskog akcionog plana za borbu protiv korupcije (IAP), peer review programa ACN-a koji okuplja deset zemalja: Jermeniju, Azerbejdžan, Gruziju, Kazahstan, Kirgistan, Moldaviju, Mongoliju, Ukrajinu, Uzbekistan i Tadžikistan. Tokom sastanka, učesnici su, u cilju usvajanja, razgovarali o 5. rundi IAP- ovih izvještaja o monitoringu za Jermeniju, Azerbejdžan i Moldaviju i čuli prezentaciju izvještaja o Ukrajini, za koju je evaluacija u 2023. godini, usljed ratnih okolnosti u toj zemlji, sprovedena sa smanjenim obimom.

Upravna grupa je na svom 28. sastanku razmatrala aktivnosti sprovedene u 2023, kao i Plan rada za 2024. godinu, a raspravljano je i o pregledu nacrta Regionalnog izvještaja o borbi protiv korupcije, sa ključnim indikatorima učinka. Pored toga, sastanak je uključivao i posebnu sesiju o integritetu u obrazovanju, sa fokusom na zemlje Istočnog partnerstva. Sastanak Upravne grupe pružio je priliku OECD-u, međunarodnim i donatorskim organizacijama, da predstave najnovije informacije relevantne za rad ACN-a.

Tokom učešća na plenarnom sastanku, predstavnice ASK su dobile još jednu potvrdu u kolikoj mjeri je crnogorsko zakonodavstvo usklađeno sa pravnim tekovinama Evropske unije, što nam pruža prednost u borbi protiv svih oblika koruptivnih aktivnosti.

Antikorupcijska mreža za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju je regionalni program za borbu protiv korupcije, uspostavljen u okviru Radne grupe OECD-a protiv podmićivanja. ACN podržava zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije u borbi protiv korupcije, obezbjeđujući regionalni forum za promovisanje antikorupcijskih aktivnosti i olakšavajući razmjenu iskustava i dobrih praksi u borbi protiv korupcije.

Agencija za sprječavanje korupcije je nacionalni koordinator za aktivnosti ACN-a, čija je Crna Gora članica.

Novosti