Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za političke subjekte koji učestvuju na lokalnim izborima 5. decembra

Obavještenje za političke subjekte
11. novembar 2021.

Postupajući proaktivno, sa posvećenošću zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava političke subjekte koji će učestvovati na lokalnim izborima 5. decembra 2021. godine na obaveze propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Politički subjekti su dužni da otvore poseban žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova izborne kampanje, prije početka zakonom definisanih aktivnosti izborne kampanje a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste. Politički subjekat određuje odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja. O otvaranju žiro računa i određivanju odgovornog lica subjekt obavještava Agenciju u roku od tri dana.

Politički subjekti su dužni da zatvore poseban račun za izbornu kampanju u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, i o tome obavijeste Agenciju u roku od tri dana.

Politički subjekti su dužni da dostave Agenciji:

  • petnaestodnevne izvještaje o prilozima pravnih i fizičkih lica (15. novembra, 29. novembra i 14. decembra 2021. godine),
  • privremene izvještaje o troškovima kampanje pet dana prije dana održavanja izbora (30. novembra),
  • izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji (29. novembra),
  • izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u toku izborne kampanje, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Neotvaranje posebnog žiro računa i nedostavljanje izvještaja utiče na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, otvara sumnju u nezakonitost prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju i povlači prekršajnu odgovornost.

Detaljan prikaz obaveza političkih subjekata u vezi sa finansiranjem izborne kampanje je dostupan na linku Plan kontrole i nadzora.

Kalendar sa rokovima za dostavljanje izvještaje je objavljen na internet stranici Agencije.

Podaci o ukupnom iznosu opredijeljenih sredstava za finansiranje izborne kampanje iz javnih izvora, od kojeg će se, u roku od 8 dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista, 20% raspodijeliti u jednakom iznosu svim učesnicima izbora, kao i podaci o dozvoljenoj visini troškova izborne kampanje po političkom subjektu su dostupni na linku Opredijeljena sredstva.

Planski i strateški, na temelju zakonodavnog okvira i usvojene metodologije, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da redovno prati aktivnosti političkih subjekata, prikuplja, kontroliše i na svojoj internet stranici objavljuje dokumentaciju koja se odnosi na prikupljanje i utrošnju sredstava u kampanji.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti