Agencija za sprječavanje korupcije

Presjek rezultata u kontroli i nadzoru kampanje za lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju

8. oktobar 2021.

Na osnovu zakonodavnog okvira i usvojene metodologije, planski i strateški, Agencija za sprječavanje korupcije, sa posvećenošću vladavini prava, djeluje u kontroli i nadzoru kampanje za izbor odbornika u Skupštinu opštine Mojkovac, Skupštinu opštine Petnjica i Skupštinu Prijestonice Cetinje.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisana je obaveza subjekata koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje da Agenciji dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u roku od deset dana od raspisivanja izbora. Sedamnaest medijskih subjekata su dostavili cjenovnike, od čega 16 u zakonom predviđenom roku. Medijima koji nisu dostavali cjenovnik u propisanom roku zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja.

Na temelju Plana kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika koji će biti održani 5. decembra 2021. godine, Agencija redovno prati aktivnosti političkih subjekata, prikupljanjem i kontrolom dokumentacije koja se odnosi na prikupljanje i utrošnju sredstava u kampanji. Od raspisivanja izbora, izborne liste su podnijele jedan izvještaj o prilozima, dok priloga nije bilo. Podsjećamo da je utvrđeni limit troškova za izbornu kampanju po političkom subjektu 6.333,75€ za Mojkovac, 2.648,62€ za Petnjicu, te 10.863,88€ za Cetinje.

Kao zakonski obveznici, kojih na području tri lokalne samouprave ima 85 (Mojkovac 21, Petnjica 15 i Cetinje 49), organi vlasti dužni su da redovno dostavljaju izvještaje i dokumentaciju, poput analitičkih kartica o budžetskoj potrošnji i socijalnim davanjima, putnih naloga i odluka o zapošljavanju. Agenciji je do sada primila 40 odluka o socijalnim davanjima iz budžetske rezerve u zbirnom iznosu od 35.390 eura, od čega 33 jednokratne pomoći (27.630€).

Od početka kampanje, organi vlasti su dostavili 70 ugovora o zapošljavanju, od kojih su 45 na određeno, po 10 ugovora o djelu i dopunskom radu, tri na neodređeno i dva ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Agencija je primila 353 izdata putna naloga za korišćenje službenih vozila, kao i 12 obavještenja da nije bilo izdatih putnih naloga.

Cjelokupna dostavljena dokumentacija koja se odnosi na upotrebu javnih resursa u kampanji je javno dostupna na internet stranici Agencije.

U ovom periodu, Agencija je, na zahtjev organa vlasti, donijela sedam mišljenja o primjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Nije bilo podnijetih prigovora od strane zainteresovane javnosti, civilnog sektora ili građana.

Odlučno opredjeljena za transparentnost i neselektivnost, Agencija će, primjenom zakona i najviših profesionalnih standarda, nastaviti kontrolu i nadzor kampanje, dajući snažan doprinos integritetu i kredibilitetu izbornog procesa.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti