Agencija za sprječavanje korupcije

Nadzor nad izvršenjem obaveze političkih subjekata da dostave godišnje finansijske izvještaje

19. maj 2021.

Primjenom svojih nadležnosti proisteklih iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je obavila nadzor nad izvršenjem obaveze iz člana 48 Zakona, kojim je propisano da politički subjekti završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnose organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Obveznici dostavljanja izvještaja su politički subjekti evidentirani u Registru političkih partija, i koji po osnovu mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima ostvaruju pravo na budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada, odnosno zbirno 65 političkih subjekata.

U zakonom predviđenom roku na adresu Agencije dostavljeno je 48 izvještaja, od kojih se jedan odnosi na partiju izbrisanu iz Registra; Državna revizorska institucija je primila 44, a Uprava prihoda i carina 46 izvještaja (za pet političkih subjekata nije utvrđen PIB, pa nijesu nađeni u sistemu, dok je jednom subjektu Rješenjem produžen rok).

Poređenjem podataka, Agencija je utvrdila da svoju zakonsku obavezu nijesu izvršila 23 politička subjekta: GB Bokeški forum, Bošnjačka demokratska partija, Centralna albanska partija za integracije, Demokratska stranka jedinstva, Demokratska partija Roma, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka, GB Biram Plav, GB Slobodni građani, GB Slogom do pobjede, GB Šule i Mikan, GB Izbor, Narodna stranka, Novska lista, Partija udruženih penzionera i invalida, Partija za Gusinje, Patriotsko Komitski savez, Srpska alternativa, Srpska lista, Srpska radikalna stranka, Stranka pravde i povjerenja, Stranka srpskih radikala, Zelena partija i GB Civis.Tabela je u prilogu

Za pet političkih subjekata (Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka, Narodna stranka, Partija udruženih penzionera i invalida, Stranka srpskih radikala i Zelena partija), Agencija je ranije uputila zahtjev Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno njihovo eventualno brisanje na osnovu Zakona o političkim partijama.

Agencija će pokrenuti prekršajne postupake protiv 18 političkih subjekata koji nijesu dostavili izvještaje, kao i izreći mjere obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ili mjere gubitka tih sredstava političkim subjektima koji nijesu dostavili izvještaje, a imaju osvojene mandate na državnom ili lokalnom nivou.

Privržena vladavini prava i zaštiti javnog interesa, Agencija će dosljednim djelovanjem u skladu sa najvišim profesionalnim standardima davati puni doprinos transparentnosti finansiranja političkih subjekata.

Novosti