Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 19. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

19. sjednica Savjeta ASK
30. april 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Izvještaj o radu ASK za prvi kvartal 2020. godine. Konstaovano je da su u izvještajnom periodu realizovane sve aktivnosti predviđene Planom rada ASK za 2020. godinu.

Takođe, Savjet ASK je odlučio da Drugi javni konkurs za izbor direktora ASK bude objavljen u štampanim medijima 5. maja 2020. godine.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu, Savjet ASK je, saglasno članu 88 Zakona o sprječavanju korupcije, inicirao je da ASK izvrši provjeru da li su organi vlasti u postupku izbora, imenovanja i postavljenja na javnu funkciju, ispoštovali član 42 Zakona, i da se protv svih organa koji nisu postupili saglasno navedenom članu, pokrenu prekršajni postupci.

U dijelu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, ASK je u I kvartalu, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 32 Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Svi javni funkcioneri su postupili u skladu sa Mišljenjem ASK, koje je obavezujuće.

Nakon datih Mišljenja i donijetih Odluka ASK, 12 javnih funkcionera podnijelo je ostavke na javne funkcije. Nakon pokretanja upravnog postupka pred Agencijom, 5 javnih funkcionera podnijelo je ostavke na dužnosti u privrednim društvima, odnosno izvršilo prenos upravljačkih prava.

Agenciji je do 31. marta 2020. godine prijavljeno ukupno 126 poklona od strane 35 organa vlasti, kao i 175 sponzorstava (91 organ) i 667 donacija (155 organa), uprkos činjenici da je u toku izvještajnog roka zbog epidemiološke situacije bilo onemogućeno normalno funkcionisanje obveznika navedenih zakonskih odredbi.

Do 31. marta 2020. godine nadležnom Odsjeku je dostavljeno ukupno 4.828 izvještaja o prihodima i imovini, od čega su 3.686 izvještaja dostavili javni funkcioneri, 1.105 državni službenici, a 37 notari i javni izvršitelji. Svi podnijeti izvještaji su administrativno – tehnički provjereni.

Prema Godišnjem planu provjere za 2020. godinu, koji je donijet u decembru 2019. godine, provjera tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima biće započeta u II kvartalnom periodu i trajaće do kraja godine. Predviđeno je da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 872 izvještaja o prihodima i imovini. Dodatna provjera, koja se odnosi na 20 funkcionera odabranih u skladu sa vulnerabilnošću subjekta/funkcije na korupciju, počeće u III kvartalu i trajaće do kraja godine.

U cilju stvaranja uslova za efikasno sprovođenje novog ZFPSiIK, ASK je, nakon konsultacija sa predstavnicima nevladinog sektora i političkih subjekata, usvojila sedam podzakonskih akata i četiri obrasca za izvještavanje političkih subjekata u toku izborne kampanje.

U navedenoj oblasti, izvršena je kontrola 774 dostavljena izvještaja organa vlasti i političkih subjekata o redovnom radu i u toku izborne kampanje u opštini Tivat (odloženi zbog aktuelne epidemiološke situacije), od kojih su u 19 uočene nepravilnosti i upućena upozorenja. Izvršeno je i 30 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u pomenutoj izbornoj kampanji, kojima je konstatovano prekoračenje kod dvije potrošačke jedinice. Izvršene su i tri kontrole na terenu u opštini Tivat, kojima nisu utvrđena kršenja ZFPSiIK .

U izvještajnom periodu podnijeto je 11 prijava zviždača, dok je u radu pred Agencijom bio je ukupno 21 postupaka po prijavama (uključujući postupke započete u prethodnoj godini). Po tom osnovu, okončano je osam postupaka, u kojima nije utvrđeno ugrožavanje javnog interesa. Takođe, donijeto je jedno mišljenje po zahtjevu za zaštitu zviždača iz 2019, kojim nije utvrđena osnovanost zahtjeva.

Od 1. januara do 31. marta 2020. godine 1 organ vlasti je prvi put usvojio i Agenciji dostavio plan integriteta u štampanoj i elektronskoj formi. Ukupno je Agenciji od 1. januara 2016. dostavljeno 690 planova integriteta, čime je 97,7 % organa vlasti ispunilo zakonsku obavezu usvajanja plana integriteta.

Takođe, Agenciji su do 31. marta 2020. dostavljena ukupno 72 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2019. godini.

Zbog kršenja antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti, ASK je u I kvartalu 2020. pokrenula ukupno 39 prekršajnih postupaka. U tom perioda, okončano je ukupno 95 postupka (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina i izdate naloge), od čega su u 83,2% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni, uključujići i realizovane naloge, iznosi 18.780€.

U okviru II faze sprovođenja Projekta borbe protiv korupcije, ekonomskog i organizovanog kriminala u februaru je održan prvi sastanak Upravnog odbora cjelokupnog Horizontalnog programa za sve projekte ovog programa aktuelne u Crnoj Gori, na kojem su iznijeta iskustva ASK u ovom projektu. U martu je ekspert Savjeta Evrope na ovom projektu pripremio nacrt Metodologije za sprovođenje istraga o potencijalnim zloupotrebama državnih resursa u izborne svrhe.

U dijelu ispunjavanja obaveza iz članstva Crne Gore u regionalnim i međunarodnim organizacijama koje definišu i prate sprovođenje antikorupcijskih standarda, značajno je navesti da je Vlada CG usvojila zaključak kojim se omogućava objavljivanje Izvještaja o usaglašenosti za Crnu Goru iz IV kruga evaluacija GRECO, koji se tiče ocjene preventivnih mehanizama u Crnoj Gori u odnosu na sudije, tužioce i poslanike. U Crnoj Gori će tokom 2020. godine biti sproveden V krug evaluacije, kojim će se ocjenjivati zakonski okvir i praksa u Crnoj Gori u odnosu na „Prevenciju korupcije i unapređenje integriteta kod najvećih funkcija izvršne vlasti i policije“. Evaluacioni izveštaj koji sačini GRECO biće usvojen 2021. i podrazumijevaće određene izmjene zakonodavnog okvira i prakse u predmetnim oblastima. Agencija je koordinator ovog procesa u ime Crne Gore.

Plan budžeta ASK za prvi kvartal iznosi 457.000,75€, od čega je utrošeno 63,54%.

Imajući u vidu najave u vezi sa planiranim rebalansom Budžeta Crne Gore, što će podrazumijevati i korekcije Budžeta ASK za 2020. godinu, Savjet ASK je odlučio da uputi dopis Ministsrstvu finanasija, u kojem će zatražiti informaciju u vezi sa svim finansijskim izmjenama, kao i u vezi sa obavezom poštovanja odredbi Zakona kojima se reguliše finansiranje Agencije i i njenih organa.

Novosti