Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija za II kvartal 2019. godine

1. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Agencija je u periodu od 1. aprila do 30. juna 2019, nakon sprovedenih upravnih postupaka donijela 20 Odluka i utvrdila 13 kršenja zakona, u oblastima sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija.

U navedenom periodu, postupajući po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, Agencija je dala i 31 Mišljenje o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija, koja su obavezujuća za javne funkcionere. Svi javni funkcioneri su ispoštovali data Mišljenja.

Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije je od 1.04.2019. do 30.6.2019. ukupno 13 javnih funkcionera dalo ostavku. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 1: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Agencija je takođe donijela 18 odluka i utvrdila 11 kršenja zakona u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera.

U II kvartalu, zbog sumnje u kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nadležnim sudovima podnijela 233 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdala 2 prekršajna naloga.

Ukupan iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi je 11.550€, a na osnovu izdatih prekršajnih naloga je naplaćeno 1.808€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 2: Prekršajni postupci.